Školenie na obsluhu motorových vozíkov (VZV), logistika a sklady

Kurz na obsluhu motorových a elektrických vozíkov môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym potvrdením v prihláške, max. 6 mesiacov stará.

Kurz na obsluhu vozíkov (“jašteriek, vysokozdvižiek”) sa skladá z teoretickej a praktickej časti (údržba, ovládanie…). Samozrejmosťou je možnosť vyskúšať si obsluhu motorového vozíka v praxi pod dohľadom skúsených lektorov.

Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na obsluhu motorových vozíkov, logistiky a skladov pred skúšobnou komisiou

Základný kurz

Tento kurz musí absolvovať záujemca o školenie obsluhy vozíkov, ktorý ešte nemá žiaden preukaz na obsluhu vozíkov. Ku školeniu je povinnosťou vek nad 18 rokov, preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).

Ďalšie náležitosti: Tlačivo zdravotnej spôsobilosti
– aktuálna fotografiu 3 x 2,5 cm

Rozširovací kurz

Rozšírenie platného dokladu o ďalšiu triedu alebo druh. Povinnosťou pre absolvovanie tohto kurzu je vlastniť preukaz na obsluhu vozíkov a preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).

Ďalšie náležitosti: Tlačivo zdravotnej spôsobilosti

Opakované oboznamovanie 1x za 12 mesiacov.

Povinnosť absolvovať pravidelné školenie má v zmysle normy STN 26 8805:2011 Motorové vozíky, základné požiadavky na kvalifikáciu obsluha vozíka 1x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava (AOP) 1x za 5 rokov

Povinnosť absolvovať AOP má obsluha motorového vozíka, má každý držiteľ preukazu na obsluhu vozíkov každých 5 rokov od vydania preukazu v zmysle §16 zákona 124/2006 Z.z o BOZPK absolvovaní kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). V prípade neabsolvovania tohto školenia preukaz stráca úplnú platnosť.
Ďalšie náležitosti: Tlačivo zdravotnej spôsobilosti

Kondičná jazda na motorovom vozíku + odborná praktická inštruktáž (Podľa dohody)

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť prijať a poveriť prácou s obsluhou vozíka len osobu, ktorá je vlastníkom platného preukazu na obsluhu konkrétneho typu vozíka Zamestnávateľ je taktiež povinný aby mal zamestnanec preukaz stále platný a absolvoval potrebné kurzy. Pri neplatnosti preukazu hrozí zamestnancovi jeho odobratie IP (môže požiadať o vrátenie po 1 roku) a zamestnávateľovi i zamestnancovi pokuta.
Konkrétny obsah výchovy a vzdelávania jednotlivých školení je uvedený vo Vyhláške 356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti.

TRIEDY:
 • Trieda I. – elektrické vozíky (akumulátorové)
 • Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom (benzínové, naftové, plynové …)
DRUHY:
 • A – Plošinové, nízko-zdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené
 • B – Plošinové, nízko-zdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením
 • C – Plošinové, nízko-zdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením
 • D – Vysoko-zdvíhacie ručne vedené
 • E – Vysoko-zdvíhacie s pákovým riadením
 • W1 – Vysoko-zdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 – Vysoko-zdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G – Vysoko-zdvíhacie so zdvíhacou plošinou