13 október

Dôležité predpisy

Dôležité predpisy pre BOZP: Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení …