13 október

Oprávnenia

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Oprávnenie na vykonávanie vzdelávania v oblasti ochrany práce Osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika Osvedčenie na výkon činnosti technika požiarnej ochrany Osvedčenie - Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO 19011