13 október

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V rámci bezpečnosti a ochráni zdravia pri práci vám ponúkam nasledujúci rozsah služieb: • vykonanie úvodného odborného auditu, prehliadku pracoviska, kontrolu dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstráneniu nedostatkov, • školenie novoprijatých zamestnancov podľa potreby, resp. predpísaných opakovaných školení zamestnancov …