V rámci bezpečnosti a ochráni zdravia pri práci vám ponúkam nasledujúci rozsah služieb:

• vykonanie úvodného odborného auditu, prehliadku pracoviska, kontrolu dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstráneniu nedostatkov,
• školenie novoprijatých zamestnancov podľa potreby, resp. predpísaných opakovaných školení zamestnancov najmenej raz za dva roky,
• vedenie, aktualizácia a systematické dopĺňanie dokumentácie vyplývajúcej z predpisov o BOZP,
• organizovanie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
• vykonanie ročných prehliadok pracovísk v zmysle platných právnych predpisov a periodických prehliadok v periodicite osobitne dohodnutej s objednávateľom/mandantom,
• vykonávanie kontroly zameranej na dodržiavanie pravidiel BOZP,
• účasť na kontrolách vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (IP),
• ohlasovanie vzniku pracovných úrazov predpísaným spôsobom, vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
• zisťovanie príčin vzniku pracovného úrazu,
• zabezpečenie hodnotenia rizík, poskytnutie metodickej pomoci pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, navrhovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie,
• vypracovanie a aktualizovanie interného predpisu zamestnávateľa na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov spracovaného na základe hodnotenia rizík,
• vypracovanie zoznamu a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení,
• poskytovanie priebežných konzultačných a poradenských služieb v oblasti BOZP pre potreby objednávateľa/mandanta.
• plnenie úloh bezpečnostno-technickej služby v podmienkach objednávateľa/mandanta.