V rámci Ochrany pred požiarmi vám ponúkam nasledujúci rozsah služieb:

  • Zabezpečím potrebné školenia vašich zamestnancov prezenčnou formou alebo formou e-learningu.
  • Uskutočním vstupný audit a vypracujem potrebnú dokumentáciu požiarnej ochrany, ktorú priebežne aktualizujem.
  • Vykonám pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách a poradím vám pri odstraňovaní nedostatkov.
  • Zorganizujem a vyhodnotím cvičné požiarne poplachy.

Medzi VAŠE povinnosti v zmysle § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov patrí povinnosť :

  • vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo

Druh dokumentácie

A – Požiarna identifikačná karta

B – Požiarny poriadok pracoviska

C – Požiarne poplachové smernice

D – Požiarny evakuačný plán

E – Požiarna kniha

F – Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

G – Doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu

H – Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

I – Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

J – Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

K – Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

L – Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

M – Ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis